Mätäkiven pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivitys

Muu suunnitelma -

Tuusulan kunnan kaavoitus on yhteistyössä Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sekä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n kanssa päivittänyt kunnan eteläosassa sijaitsevan Mätäkiven tärkeän pohjavesialueen suojelusuunnitelman vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 10 e §:n mukaisesti. Päivitetty suojelusuunnitelma korvaa alueelta aiemmin vuonna 2003 laaditun suojelusuunnitelman.

Mätäkiven pohjavesialueen tarkistetussa suojelusuunnitelmassa on verrattu pohjaveden määrällistä ja laadullista tilaa sekä pohjaveden suojelutoimenpiteiden toteutumista tilanteeseen vuonna 2003. Suojelusuunnitelmassa on lisäksi esitetty riskikartoitukseen perustuvat alueen pohjavedenottamoiden merkittävimmät riskit sekä pohjaveden suojelun kannalta tarpeelliset maankäytön suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa sekä ympäristönsuojelun lupa- ja valvontatoiminnassa huomioon otettavat suositukset ja rajoitukset.

Ehdotus tarkistetuksi Mätäkiven pohjavesialueen suojelusuunnitelmaksi on luettavissa Tuusulan kunnan internetsivuilla osoitteessa: www.tuusula.fi Suojelusuunnitelma on lisäksi nähtävillä 8.2. – 9.3.2018 välisenä aikana Tuusulan kunnantalon 3. kerroksen B-siiven asiakaspalvelussa (Hyryläntie 16, Tuusula) sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa Tuusulan Marianlinnan 4. kerroksessa (Hyrylänkatu 8 C, Tuusula).

Tuusulan kunnan kaavoitus varaa kaikille, joita asia koskee tai kiinnostaa, mahdollisuuden esittää suojelusuunnitelmaehdotuksesta mielipiteensä. Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 9.3.2018 mennessä Tuusulan kunnan kaavoitukseen osoitteella: Tuusulan kunta, Kaavoitus, PL 60, 04301 Tuusula tai sähköpostitse osoitteella: kaavoitus@tuusula.fi. Postitse toimitettavan mielipiteen kirjekuoreen sekä sähköpostiviestin otsikkokenttään tulee merkitä tunnisteena: ”Mätäkiven suojelusuunnitelma”.

Tuusulan kunnan kuntakehityslautakunta ja kunnanhallitus käsittelee suojelusuunnitelmaehdotuksen sekä siitä annetut mielipiteet ja lausunnot.

Hankkeesta vastaa:
Kaavasuunnittelija Petteri Puputti, puh. 040 314 3515

Suunnitelman käsittelyvaihe:

Suunnitelmat ja asiakirjat:
Hankekuva

Käyttöehdot

Viimeisin päivitys: 12.2.2018